Inloggen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene Voorwaarden

Holidayjob
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 89942396

Artikel 2 – Definities

Holidayjob: de handelsnaam van Holidayjob, gevestigd aan de Fagelstraat te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Opdrachtgever: de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Holidayjob, ook wel de werkgever genoemd. Werkzoekende: persoon die zich bij Holidayjob aanmeldt met als doel in contact te worden gebracht met een werkgever Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Holidayjob en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen na het verzenden van een schriftelijke bevestiging van zowel de vraag als de bijbehorende tariefafspraak. Schriftelijk: per email of per post.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van Holidayjob. Na het beëindigen van een overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden nog steeds van toepassing, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Wanneer er sprake is van een overeengekomen afwijking kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door Holidayjob uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven

Artikel 4 – Website www.www.holidayjob.nl

 1. Aan het gebruik van de website www.www.holidayjob.nl kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Holidayjob doet zijn uiterste best om de informatie die zij op de website verspreiden volledig en actueel aan te bieden. De vacatures die worden geplaatst op de website, worden ons aangeboden door werkgevers. Wij zijn zodoende niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze vacatures en mogelijke voorwaarden, verantwoordelijkheden en overeenkomsten die hierin staan beschreven. Dit is iets tussen de werkgever en de werkzoekende die hier eventueel op reageert.
 3. Het is nadrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holidayjob verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de website van Holidayjob www.www.holidayjob.nl of de daarop vermelde informatie over te nemen.
 4. Holidayjob aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website www.www.holidayjob.nl, de diensten aangeboden door Holidayjob of anderszins.

Artikel 5 – Diensten

Holidayjob levert vijf soorten diensten. De diensten kunnen worden getypeerd als respectievelijk;

a. Het screenen van werkzoekenden voor voornamelijk horecawerkzaamheden, maar dit kan ook voor andere werkzaamheden zijn. Waarbij het tevens werkzoekenden van algemene informatie voorziet over het werken op een vakantiebestemming. Dit vindt uitsluitend plaats op verzoek van een werkgever.
b. Het in contact brengen van opdrachtgevers met werkzoekenden
c. Het plaatsen en/of doorsturen van een vacature naar werkzoekenden.
d. Het plaatsen van een Holidayjob CV voor werkzoekenden. Hierop kunnen werkgevers direct reageren en ook Holidayjob zelf kan hier uit selecteren. Deze CV wordt op een openbare pagina geplaatst.
e. Speciale diensten, die mondeling of schriftelijk zijn overeen gekomen met een opdrachtgever, of uit eigen initiatief zijn opgestart.

Artikel 6 – Tarieven

 1. Alle door Holidayjob opgegeven of vermelde tarieven zijn exclusief (21%) BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Tarieven worden mondeling of schriftelijk overeen gekomen.
 3. Werkzoekenden kunnen voor bedrag een Holidayjob account aanmaken op onze website. Deze kosten zijn administratiekosten. Hier zit verder geen enkele verplichting aan vanuit Holidayjob. De werkzoekende vergroot hiermee de kans vakantiewerk te vinden, doordat vakantiewerk vacatures bij elkaar staan verzameld en weergeven en zij hierop kunnen solliciteren. Indien gekozen wordt voor een account met de mogelijkheid tot het aanmaken van een Holidayjob CV, wordt de kans op vakantiewerk vergroot, doordat werkgevers hun profiel online kunnen bekijken en bij interesse kunnen reageren. Zonder account kan worden ingezien welke vacatures beschikbaar zijn, waardoor Holidayjob tracht openheid te geven in de hoeveelheid beschikbaar vakantiewerk. Echter bestaat de mogelijkheid dat een vacature niet langer up to date is, zonder dat een werkgever dit aan ons heeft door gegeven. Wij trachten dit te voorkomen en de beschikbare vacatures zoveel mogelijk up to date te houden.

Artikel 7 – Werkwijze

 1. Werkzoekenden kunnen online een Holidayjob CV aanmaken. Deze wordt op de website van Holidayjob geplaatst op een openbare pagina.
 2. Werkgevers kunnen vacatures plaatsen op de website van Holidayjob. Dit is in eerste instantie gratis. Hierop kunnen werkzoekenden reageren.
 3. Werkgevers melden zich bij Holidayjob met wensen voor een werkzoekende of met een specifieke of algemene vacature. Zij besteden die zoekactie (deels) uit aan Holidayjob. Hier staat een vergoeding tegenover.
  3.1 Holidayjob zoekt geschikte werkzoekenden bij de wensen van de werkgever en brengt deze met elkaar in contact.
  3.2 Bij het plaatsen van een algemene vacature kunnen werkzoekenden zelf contact opnemen met de werkgever.
 4. Beide partijen dienen zelf tot een overeenkomst te komen, Holidayjob staat hier los van.
 5. Werkgevers kunnen adverteren op de website van Holidayjob. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.

Artikel 8 – Wijzigen van Algemene Voorwaarden en (prijs)condities

 1. Holidayjob behoudt zich het recht voor, ten allen tijde de Algemene Voorwaarden en prijzen van haar diensten te wijzigen.
 2. Prijswijzigingen als bedoeld in art. 7.1 worden geacht binnen het redelijke en billijke te worden bijgesteld.

Artikel 9 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de functieomschrijving alsmede de voorwaarden en extra’s die hierbij horen. Denk hierbij aan het wel of niet voorzien van een accommodatie en vlucht voor de werknemer. Deze functieomschrijving zal vervolgens door Holidayjob worden overgenomen, maar Holidayjob draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor. Gezien het feit dat Holidayjob zich beperkt tot het plaatsen van vacatures, zijn wij verder niet op de hoogte van eventuele afspraken en houden wij ons hiervan buiten.

Artikel 10 – Taken van Holidayjob

 1. Holidayjob zal zijn best doen zoveel mogelijk vakantiewerk en vacatures te generen voor werkzoekenden. Echter kan en zal Holidayjob hier geen enkele garantie voor geven en houdt het rekening met een kwalitatieve groei van het bedrijf in tegenstelling tot een kwantitatieve groei. Hiermee wordt bedoeld dat Holidayjob niet instaat kan worden geacht op alle mogelijke bestemmingen een gelijke inspanning te verrichten en zal deze strategisch te werk gaan.
 2. Holidayjob is nimmer aansprakelijk voor de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de werkzoekende.
 3. Holidayjob is niet verantwoordelijk voor een juiste, actuele en volledige opgave van de gegevens van het persoonlijke curriculum vitae van de werkzoekende. Holidayjob past deze gegevens nooit aan.
 4. Holidayjob is niet verantwoordelijk voor een juiste, actuele en volledige opgave van de gegevens die vermeld staan op vacatures. Holidayjob past deze gegevens nooit aan.

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te volgens de afgesproken termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd om, om welke redenen dan ook haar betalingsverplichting op te schorten.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Holidayjob is bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd om verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.
 3. Voor het aanmaken van een Holidayjob account dient eerst de betaling te geschieden, alvorens het CV wordt geplaatst. Teruggave van dit bedrag is niet mogelijk, aangezien dit administratiekosten betreffen.

Artikel 12 – Beëindiging en Ontbinding

Holidayjob is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Holidayjob is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Holidayjob uitgaat van door de opdrachtgever juist verstrekte en/ of volledige gegevens.
 2. Holidayjob is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet/besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Holidayjob is niet aansprakelijk voor de overeenkomst zoals gesloten tussen werkgever en werkzoekende. Holidayjob staat hier los van.
 4. Doordat Holidayjob een werving & selectiebureau is, is deze niet aansprakelijk voor gevolgen van het door de werkzoekende aangegane arbeidsovereenkomst met een opdrachtgever. Holidayjob maakt op verzoek ‘slechts’ een voorselectie van werkzoekenden en is een contactpersoon voor vakantiewerkaanbod.

Artikel 14 – Elektronisch dataverkeer

De partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure bewijskracht hebben ter zake van de tussen de partijen bestaande afspraken.

Artikel 15 – Privacy

Met het aanmaken van een Holidyajob CV wordt ingestemd met het plaatsen van de ingevulde gegevens inclusief foto, vormgegeven in het Holidayjob CV, op een openbare pagina op de website. Desgewenst kan gekozen worden om het emailadres van Holidayjob te gebruiken als contact adres. Dit CV kan door de accounthouder zelf worden aangepast en verwijderd.

© Copyright 2024 — Holidayjob.nl